معلوم نیست صرفِ خواندنِ روایت (بدونِ توجه و توسّل و ابتهال) منجر به هدایت شود. استاد صالحین salehin.ir

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها